Fiscale kalender

Uw fiscale verplichtingen in goede handen

Wij zorgen er voor dat uw fiscale verplichtingen tijdig vervult worden en u correct advies aangereikt krijgt. Op deze manier kan u zich optimaal kan concentreren op uw beroepsactiviteit,

Om u een beter zicht te geven op wat dit zoal omvat, vindt u hieronder een korte omschrijving van onze meest courante taken.

Grote dossiers worden maandelijks ingeboekt en er wordt maandelijks een BTW aangifte ingediend. De overige BTW dossiers worden iedere eerste maand van het nieuwe kwartaal afgewerkt (januari,  april, juli, oktober). In die maanden is het erg druk. Alle BTW dossiers worden dan in een korte periode aangeleverd en dienen tijdig verwerkt te worden. Wij raden u daarom aan uw documenten in het begin van de BTW –maand te bezorgen. Via mail wordt u op de hoogte gebracht wanneer u ons de documenten dient te bezorgen. Eens de BTW-aangifte werd opgemaakt en ingediend krijgt u een mail met het resultaat van de BTW alsook een kopie van deze aangifte.

Indien u intracommunautaire (tussen twee lidstaten van de Europese Unie) goederen of diensten levert wordt er naast de gewone BTW aangifte ook een IC -listing opgemaakt.

Daarin identificeren wij enerzijds uw klant aan de hand van zijn BTW- nummer en wordt het bedrag  van de tijdens het kwartaal geleverde goederen of diensten opgenomen.

Jaarlijks (voor 31 maart) wordt ook een BTW – klantenlisting ingediend. Daarin worden uw Belgische BTW plichtige klanten opgenomen, waaraan u in het voorgaande jaar meer dan 250 € (excl. BTW ) aan goederen of diensten heeft geleverd. Hun BTW nummer + het bedrag dat u aan hen factureerde wordt aangegeven.

Kleine ondernemingen met vrijstelling van BTW aangiftes en zonder professionele klanten waaraan meer dan 250 € op jaarbasis werd verkocht zijn vanaf 2016 vrijgesteld van deze aangifte.

De BTW-periodes

Op het loon en de voordelen in natura die de bedrijfsleiders zichzelf uitkeren uit de vennootschap dient er bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden. De opmaak van deze aangifte kan opgemaakt worden door sociale secretariaten of door ons kantoor. De aangiften bedrijfsvoorheffing worden per kwartaal ingediend.

De opmaak van de aangifte bedrijfsvoorheffing

Voor vennootschappen worden in de loop van  de maand februari de fiches 281.20, “bezoldiging bedrijfsleiders” opgemaakt.

De boekhouding van elke vennootschap wordt bekeken om te zien of er een overeenstemming is tussen de bezoldiging opgenomen in het boekhoudpakket en de fiche 281.20 opgemaakt door de sociale secretariaten. Vaak dienen er extra fiches opgemaakt te worden voor de voordelen van alle aard, zoals het privégebruik van de wagen, gsm, internet etc. of bijvoorbeeld een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen “VAPZ” dat door de vennootschap werd betaald.

Fiches 281.50 “fiches voor commissies, makelaarslonen, etc. ” worden voor 30 juni opgemaakt.

Deze worden voor vennootschappen en éénmanszaken opgemaakt. Op deze fiches worden de erelonen en commissies, etc. die bij onze klanten in de boekhouding in kosten zitten, opgenomen.

Aan de hand van de fiches 281.50 krijgt de overheid een zicht op welke erelonen, commissies, voordelen, etc. een bepaalde belastingplichtige ontvangen heeft.

De fiches 281 zijn gelinkt aan de aangifte personenbelasting en zijn richtbaar in Tax on Web.

De opmaak van de fiches 281.20, 281.50 etc

Vennootschappen zijn onderhevig aan een jaarlijkse vennootschapsbelasting. Alvorens de aangifte op te maken dient het boekjaar afgesloten te worden. De boekingen worden overlopen, openstaande klanten en leveranciers worden bekeken, de bedragen van de leningen die binnen het jaar vervallen worden overgeboekt, de investeringen worden afgeschreven, etc.

Daarna wordt de belasting berekent, het jaarboekje opgemaakt en voor vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid (BV en NV) wordt een jaarrekening opgesteld.

Vennootschappen sluiten op diverse tijdstippen tijdens het jaar af. Gedurende het volledige jaar wordt daarom ook aan afsluitingen gewerkt.

De vennootschappen; afsluiting van het boekjaar, aangifte vennootschapsbelasting, opmaak van de jaarrekening

Voor iedere particuliere klant, éénmanszaak en bedrijfsleider dienen we een aangifte personenbelasting in. Voor éénmanszaken worden een kosten- baten (winstberekening) opgemaakt. De aangiftes personenbelasting voor bedrijfsleiders van vennootschappen en particulieren zijn over het algemeen eenvoudiger. Kosten – baten worden op vraag van de klant soms vroeg in het voorjaar opgemaakt. Normaliter werken we van begin mei tot eind oktober aan de personenbelasting.

De personenbelasting

Bij de opstart van een zelfstandige activiteit wordt in overleg met de klant bekeken onder welke vorm deze best kan worden beoefend (éénmanszaak, vennootschap, BTW -statuut, voor- en nadelen) en wordt er informatie verstrekt over de te ondernemen stappen.

De begeleiding van de opstart van een nieuwe zaak

Neem contact op

Contacteer ons voor een vrijblijvende gesprek. Dit is de optimale manier om elkaar te leren kennen en te weten wat we van elkaar verwachten.