Het MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bevat twee bijlagen waarbij de diensten worden opgesomd die “noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”.

Accountants, belastingconsulenten, erkend boekhouders en erkend boekhouder-fiscalisten vallen onder bijlage 2, met name onder het Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC 336) dat zonder uitzondering opgesomd staat in deze bijlage.

Voor zover nodig wijst het Instituut erp dat deze twee bijlagen ruim geïnterpreteerd moeten worden.

Voormeld MB bevat immers beperkingen op grondrechten, zoals het recht op persoonlijke vrijheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrije beroepsuitoefening.

Alhoewel deze beperkingen verdedigbaar zijn in het kader van de coronaviruscrisis, dienen beperkingen op grondrechten in die zin geïnterpreteerd te worden dat de grondrechten zo min mogelijk ingeperkt worden.

Verplaatsingen door ITAA-leden en hun cliënten
Vele leden brachten ons ter kennis dat er problemen waren met politiecontroles als ze fiscale of boekhoudkundige documenten naar hun cliënten brengen of als cliënten deze documenten naar hen brengen. Bijvoorbeeld in het kader van de indiening van de btw-aangifte voor hun cliënten.

Op basis van de coronaregelgeving zijn professionele verplaatsingen wel degelijk toegelaten. Dit zowel door leden van ITAA als door hun professionele cliënten.

Indien leden van het ITAA, dan wel hun cliënten een verplaatsing moeten doen om documenten naar elkaar over te brengen met het oog op het vervullen van bepaalde boekhoudkundige of fiscale verplichtingen, raden wij jullie dan ook het volgende aan:

1) Vooraleer een verplaatsing te verrichten, wordt bijgevoegd attest van verplaatsing ingevuld en per e-mail gestuurd naar de cliënt.
Vanzelfsprekend moet hierbij rekening gehouden worden met het beroepsgeheim. De cliënt moet dan ook zijn toestemming geven indien het lid van het ITAA zinnens is om het attest te gebruiken in het kader van de verplaatsing.

2) In geval van discussie met politiediensten raden wij aan dat ITAA-leden of hun cliënten:
een kopie voorleggen van de e-mail én van het ingevulde attest van verplaatsing;
duidelijk voorbehoud maken met verwijzing naar artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, dat bepaalt dat professionele verplaatsingen toegelaten zijn.
3) Indien de politie, ondanks deze stukken, toch wil overgaan tot sanctionering, zijn er twee situaties mogelijk:
De politie gaat over tot strafrechtelijke vervolging op grond van artikel 187 van wet betreffende de Civiele Veiligheid.
In dit geval wordt in elk geval een omstandig Proces-Verbaal opgemaakt. Wij raden aan om bovenvermelde mail en bijgevoegd ingevuld attest van verplaatsing aan het Proces-Verbaal toe te voegen en de voorgestelde minnelijke schikking af te wijzen.

Indien het parket niet zou overgaan tot seponering, kan later op die basis het opleggen van een sanctie worden betwist.

De politie gaat over tot het opleggen van een administratieve geldboete van 250€ (zoals bedoeld in KB nr. 1 van 6 april 2020)
Er zal een onmiddellijke inning schikking voorgesteld worden. U kan deze onmiddellijke inning afwijzen. In dat geval zal hiervan een vaststelling worden opgesteld en overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. De procureur des Konings wordt op de hoogte gesteld.

Deze vaststelling wordt 15 dagen nadat de sanctionerend ambtenaar deze ontvangt, per gewone post bezorgd aan diegene die de onmiddellijke inning weigerde.

U heeft dertig dagen na kennisgeving van deze vaststelling tijd om bezwaar in te dienen bij de sanctionerend ambtenaar. Bovenbedoelde mail en attest van verplaatsing kunnen dit bezwaar ondersteunen. U kan ook vragen om gehoord te worden.

Indien uw beroep afgewezen wordt, heeft u een maand de tijd om bij verzoekschrift beroep in te stellen bij de politierechtbank volgens de burgerlijke procedure.

4) Aarzel niet om contact op te nemen met onze helpdesk via het nummer 02/240 00 00.
Wij verzoeken u bovendien met aandrang om het Instituut op de hoogte te brengen indien u of uw cliënt problemen ondervindt in het kader van een politiecontrole.

Dit door ons een kopie van het Proces-Verbaal te bezorgen (in het kader van een strafrechtelijke vervolging), dan wel door ons de juiste gegevens door te geven met betrekking tot zone, tijd, plaats en reden (in het kader van een administratieve geldboete).

Attest verplaatsing